Privat  Företag

 

 
 
              kontakta oss
              online support
              blanketter
              vanliga frågor

  fast telefoni
 
ip-telefoni
 
bredband

              allmänna villkor
              prisgaranti
              om Teleman
 
 Här kan du läsa allmänna villkor för Telemans tjänster till privatkunder.
 

1. DEFINITIONER.

Avtal:

1) Orderbekräftelse;

2) Tjänstespecifika villkor;

3) Prislista; och

4) Dessa allmänna villkor (allmänna villkor);

som tillsammans utgör parternas avtal.

Kund: Fysisk person med vilken Tele-Man AB (Tele-Man) har ingått avtal.

Tjänst: Tjänst som tillhandahålls av Tele-Man.

Tjänstespecifika villkor: De villkor som reglerar vad som specifikt gäller för respektive tjänst. De tjänstespecifika villkoren finns tillgängliga på Tele-Mans hemsida.

Vara: Produkt som tillhandahålls av Tele-Man.

 

2. ALLMÄNT.

Dessa allmänna villkor gäller för tjänst och/eller vara som levereras till kunden av Tele-Man. Vid mot strida uppgifter mellan de olika avtalshandlingarna gäller de i den ordning som de anges i under punkten 1.

Avtal skall anses ingånget när Tele-Man erhållit av kunden undertecknat avtal eller då kunden avgett viljeyttring/beställning på annat sätt (via internet, telefon m.m.). Avtalets ingående är villkorat av godkänd kreditprövning.

 

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL.

Innehåll i beställd tjänst framgår av de tjänstespecifika villkor som gäller för varje enskild tjänst.

Tele-Man förbehåller sig rätten att vidtaga förändringar av tjänst avseende struktur, omfattning och funktion. Det åligger Tele-Man att med minst en (1) månads varsel informera kunden om förändring i avtalad tjänst. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för kunden har denne rätt att säga upp avtalet med verkan från och med det att förändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele-Man tillhanda före förändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Tele-Man rätten att med tre (3) månaders varsel upphöra med tillhandahållande av tjänst till kund om Tele-Man inte kan leverera tjänsten längre.

 

4. PERSONUPPGIFTER.

Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgifts-lagen (1998:204). Personuppgifter såsom namn, adress telefonnummer m.m. beträffande kunden avses behandlas av Tele-Man och av företag Tele-Man samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt riskhantering. Tele-Man säljer aldrig personuppgifter till tredje man. Genom att ingå detta avtal med Tele-Man samtycker kunden till att Tele-Man behandlar uppgifter beträffande kunden för sådana ändamål.

Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Tele-Man erhålla information om vilka uppgifter om denne som Tele-Man innehar. Begäran om rättelse av uppgifter kan göras till Tele-Man.

Om kunden lämnat oriktiga uppgifter har Tele-Man rätt att spärra tjänsten för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, alternativt säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

5. MEDDELANDEN.

Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom sms eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

 

6. ÖVERLÅTELSE.

Avtal med där tillhörande tjänst får endast överlåtas av kunden till annan efter skriftligt samtycke från Tele-Man. Avtalsöverlåtelse skall ske skriftligen med blankett tillhandahållen utav Tele-Man. Tele-Man har dock rätt att, utan samtycke från kunden, överlåta detta avtal inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje man.

 

7. KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR.

Tjänsten förutsätter att kunden har nödvändig utrustning. Tele-Man garanterar därför inte tjänstens funktionalitet och kvalitet om kunden ansluter utrustning som inte är godkänd. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av tjänsten. Utrustning som kunden ansluter skall uppfylla Tele-Mans vid var tid gällande anvisningar. Kunden åtar sig att omedelbart på Tele-Mans begäran koppla bort sådan utrustning från tjänsten som orsakar störning i nät eller i tjänsten eller föranleder påstått eller befarat intrång i tredje mans rätt.

Kunden ansvarar för att av Tele-Man utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Tele-Man tar inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av kundens kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar tjänst eller som orsakar kostnad för kund.


Kunden får använda tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte:

(a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Tele-Man eller tredje man;

(b) ger upphov till störningar i nät eller i tjänsten, exempelvis genom massanrop eller ej beställda

massutskick (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus;

(c) används för att söka obehörig åtkomst till nät eller datorresurser;

(d) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet;

(e) kränker Tele-Mans eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;

(f) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut; eller

(g) strider mot god sed.

 

För det fall kunden bryter mot avtalet, om den verksamhet för vilken tjänsten används bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller om Tele-Man annars bedömer det sammanhang i vilket kunden använder tjänsten är anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt har Tele-Man rätt att med omedelbar verkan stänga av kunden från vidare användning av tjänsten. Tele-Man förbehåller sig rätten att debitera kunden för avgift för av Tele-Man utförd åtgärd till följd av missbruk av tjänsten.

Kundens material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Tele-Man eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kundens ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.

Bryter kunden mot avtalet skall kunden ersätta Tele-Man för den skada som Tele-Man åsamkas. Kunden åtar vidare att hålla Tele-Man skadeslöst för det fall Tele-Man blir ersättningsskyldig gentemot tredje man på grund av kundens olovliga användning, spridning eller liknande av immaterialrättsligt skyddat material.

Kunden är skyldig att meddela ändring av namn, adress samt e-postadress till Tele-Man. Kunds ändring, flyttning eller uppsägning av teleabonnemang som kunden har med annan teleoperatör medför inte att avtalet med Tele-Man upphör att gälla.

 


8. TELE-MANS ANSVAR.

Tele-Man ansvarar endast för direkt skada och kunden har således inte rätt till ersättning för indirekt skada såsom utebliven vinst. Tele-Man ansvarar inte för information eller liknande som förmedlas via tjänsten.

Begränsningen i denna punkt gäller inte för det fall Tele-Man agerat grovt vårdslöst.

 

9. FORCE MAJEURE.

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande händelse.

 

10. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL.

Av de tjänstespecifika villkoren framgår vilka service- och tillgänglighetsåtaganden som ingår i tjänsten. Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät m.m. Tele-Man skall inte hållas till ansvar för ekonomisk eller annan skada som kunden orsakas till följd av eventuella driftavbrott eller andra trafikhindrande fel. Tele-Mans ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till kunden, fastighetsnät eller annat som står utanför Tele-Mans kontroll. Reklamationer skall komma Tele-Man tillhanda senast inom fjorton (14) dagar från att felet upptäcks för att anses som giltiga.

 

11. NUMMERSPÄRR ETC.

Kund som önskar spärra möjligheten att ringa vissa nummer eller typer av utgående samtal eller skicka sms- meddelanden med förhöjd taxa kan avgiftsfritt göra det genom att kontakta Tele-Mans kundtjänst.

 

12. LEVERANS.

Leverans av tjänsten och/eller varan sker normalt i anslutning till att kunden gjort en beställning. Om nummerflytt (portering) beställts av kunden kan ytterligare leveransdagar tillkomma. Avvikelser från den normala leveranstiden kan förekomma.

Tele-Man kan endast portera/flytta telefonnummer om det är registrerat på kundens personnummer. Uppstår komplikationer avseende nummerportering ansvarar kunden för att kontrollera med både Tele-Man och föregående operatör vad som behöver åtgärdas. Utför kunden inte de åtgärder som krävs kan Tele-Man fakturera kunden de kostnader som åsamkats Tele-Man. Tele-Man är ej ansvarig för annan aktörs agerande eller underlåtelse.

 

13. AVGIFTER.

Avgifter kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter såsom samtalsavgifter inklusive öppningsavgifter, eventuell engångsavgift, faktureringsavgift samt anslutningsavgift. Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott medan löpande avgifter faktureras månadsvis i efterhand. Vid nummerflytt debiteras f.n. 199 kr per tillfälle. Avgift för pappersfaktura debiteras f.n. 39 kr/faktura och för e-post faktura f.n. 19 kr/faktura.

Tele-Man lämnar inte ersättning för eventuell slutfaktura som kunden erhållit från sin tidigare operatör.

 

 14. BETALNING.

Betalning skall vara Tele-Man tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. Om kunden överskrider den kreditgräns som gäller för användning av tjänsten kan Tele-Man mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning. Tele-Man har rätt att tills vidare stänga av tjänsten i avvaktan på sådan betalning. Sådan avstängning får dock endast ske sedan Tele-Man uppmanat kunden att betala inom viss skälig tid med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas om kunden inte har betalat inom angiven tid. Kreditgränsen kan ändras om det framstår som motiverat efter särskild kreditprövning. Vid försenad betalning har Tele-Man rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

För det fall kunden är i dröjsmål med betalning får Tele-Man stänga av kunden från användning av tjänsten till dess att full betalning erlagts. Sådan avstängning får endast ske sedan Tele-Man uppmanat kunden att betala inom viss skälig tid med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas om kunden inte har betalat inom angiven tid. Om kunden vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får tjänsten stängas av omedelbart. Tele-Man skall i sådant fall genast underrätta kunden om avstängningen och under minst tio (10) dagar från avstängningen ge kunden möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal. Efter påminnelse enligt ovan eller vid upprepad försenad betalning, har Tele-Man även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för ifrågavarande tjänst samt slutfakturera kunden, förutsatt att dröjsmålet avser mer än en ringa del av betalningen eller om dröjsmålet av annan anledning kan anses som väsentligt.

Kunden är skyldig att betala för tjänsten och/eller varan även om Tele-Man stängt av eller begränsat tjänsten i enlighet med vad som framgår av dessa allmänna villkor.

 

15. PRISGARANTI.

Tele-Man erbjuder en prisgaranti på fast telefoni vilket innebär att om kunden får ett billigare erbjudande kommer Tele-Man att matcha priset. Väljer Tele-Man att inte matcha priset får kunden säga upp tjänsten utan kostnad. Erbjudandet skall styrkas skriftligen utav aktuell operatör och skickas till Tele-Mans kundtjänst. Prisgarantin omfattar ej vara, hårdvara, paketrabatter eller kombinationserbjudanden.

 

16. ÄNDRING AV VILLKOR.
Det åligger Tele-Man att, med minst en (1) månads varsel, informera kunden om förändring i de allmänna villkoren och/eller prislista. Om förändringen är till nackdel för kunden har denne rätt att säga upp avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele-Man tillhanda före förändringens ikraftträdande.

Ändring av prislistan till nackdel för kunden får ske om det är påkallat med hänsyn till ändrad allmän prisnivå, höjda avgifter från underleverantörer, ökade skatter och avgifter, myndighets beslut, ändrad lagstiftning eller annars rimligen får anses vara påkallat med hänsyn till omständigheterna.

Uppsägning enligt denna punkt befriar inte kunden från att betala samtliga avgifter hänförliga till tjänsten som uppstått fram till och med att avtalet upphör samt samtliga avgifter och kostnader hänförliga till varan.

 

17. REKLAMATION OCH GARANTI.

Vid reklamation av vara står kunden för returfrakt fram tills dess att varan blivit undersökt. Vid godkänd retur eller om varan omfattas av garanti kompenserar Tele-Man kunden för kostnad för returfrakt. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Reklamationer som inkommer till Tele-Man i kuvert eller utan godkänt ytteremballage eller om frakten inte är betald, returneras till kunden utan åtgärd då försändelsen inte kan godkännas för reklamation. Kostnadsfri ersättningsartikel eller reparation lämnas enbart i den utsträckning varan omfattas av garanti från tillverkaren.

Om fel vara eller för många varor levererats jämfört med kundens beställning skall detta utan dröjsmål anmälas till Tele-Mans kundtjänst. Kunden kan annars bli betalningsskyldig gentemot Tele-Man.

 

Tele-Man följer konsumentköplagens rekommendationer om garanti på nya varor. Garantisedel bifogas vid leverans av varan och kunden uppmanas spara denna tillsammans med orderbekräftelsen som bekräftar varans inköpsdatum. Alla garantiåtaganden görs mot uppvisande av garantisedeln och utförs av respektive tillverkares serviceställe. Tele-Man hjälper kunden att komma i kontakt med sådant serviceställe. Garantin för varor följer tillverkarens garantivillkor enligt garantisedeln.

 

Reklamation med anledning av detta avtal skall framställas inom tre (3) månader efter det att kunden fått kännedom eller borde ha fått kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

 

18. KONKURS.

Tele-Man har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om kunden har försatts i konkurs eller annars skall anses vara på obestånd.

 

19. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE.

Avtal på bestämd tid gäller under den överenskomna avtalstiden och övergår därefter att gälla tillsvidare med en månads uppsägningstid. Väljer kunden att avsluta avtalet innan avtalstiden har passerat skall detta ske skriftligen med, av Tele-Man, distribuerad uppsägningsblankett. När uppsägningen har behandlats kommer kunden att erhålla en slutfaktura ifrån Tele-Man innehållandes samtliga överenskomna fasta avgifter under resterande avtalstid samt ännu ej betalda samtalsavgifter. Tele-Man har rätt att basera slutfakturan på den ursprungliga abonnemangsformen om det i annat fall anses missgynnande för Tele-Man.

Kund som har delbetalning på vara är betalningsskyldig för belopp som kvarstår på delbetalningen av varan oberoende av tjänstens upphörande. Vid uppsägning innan varan är slutligt betald återgår den eventuella rabatt som kunden fått vid beställning av varan i kombination med tjänsten. Kunden skall vid uppsägning av tjänst innan varan är slutligt betald betala ordinarie pris för varan.

 

 

20. ÅNGERRÄTT.

Kunden har ångerrätt i fjorton (14) dagar enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden utövar sin ångerrätt genom att kontakta Tele-Mans kundtjänst. Tele-Mans kundtjänst nås antingen via telefon på telefon 020 – 140 00 46 eller genom att skicka ett brev till Tele-Man  AB, Trollebergsvägen 14, 22229 Lund. Kund som vill nyttja sin ångerrätt kan även använda Konsumentverkets standardblankett som finns på www.konsumentverket.se.

Kunden får inte undersöka en vara (inkl. samtliga tillbehör) i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Vid återsändande rekommenderar Tele-Man att varan och övrig utrustning är väl förpackad eftersom kunden ansvarar för skada och förlust. Varan och/eller utrustning hänförlig till tjänsten skall returneras tillsammans med originalemballage och skall innehålla alla tillbehör, bilagor, manualer och dokumentation.

Ångerfristen börjar löpa från dagen kunden tar emot varan. Om det rör sig om en tjänst räknas ångerfristen från den dag avtalet ingicks. I de fall kunden utnyttjar sin ångerrätt och har betalat för tjänst och/eller vara skall Tele-Man inom fjorton (14) dagar betala tillbaka vad kunden har betalat till Tele-Man för ångrad tjänst och/eller ångrad vara. Om varan (inkl. samtliga tillbehör) undersökts i större omfattning än vad som är nödvändigt kommer avdrag att ske för värdeminskningen. Om tjänsten påbörjats under ångerfristen, vilket enbart sker efter kundens uttryckliga godkännande, skall kunden ersätta Tele-Man för en proportionell andel av det avtalade priset för tjänsten.

Vid återsändandet av varan och tillhörande utrustning och/eller utrustning hänförlig till tjänsten står kunden för returfrakten. Tele-Man förbehåller sig rätten att kräva ersättning från kunden för det fall retur sker till felaktig mottagare.

 

21. TVIST.

Svensk lag är tillämplig mellan parterna. Tvist skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

 
 
       
                    Våra tjänster                     Kundservice                     Övriga tjänster
Teleman AB är en svensk teleoperatör med fokus på att erbjuda marknadens bästa priser på mobiltelefoni, fast telefoni, IP-telefoni, mobilt bredband och fast bredband.
Vi tror på billig telefoni och billiga samtal till hela världen.
Välkommen till Teleman!
                    Mobil telefoni                     Kontakta oss                     Mobil till Utland
                    Fast telefoni                     Online support                     Prefix Plus
                    IP-telefoni                     Blanketter                     Förval Direkt
                    Mobilt bredband                     Vanliga frågor                     MAXI Internet
                    Fast bredband                     Allmänna villkor                     Mina Sidor
 

 © Copyright 1999 - 2016 Teleman AB, alla rättigheter reserverade